Regulamin usługi newsletter

ART AND CAT

https://www.artandcat.com/ 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę ART and CAT Sp. z o.o. Cegielniana 4a/15, KRS: 0000619221, NIP: PL6172209249, REGON: 364492018, Sąd Rejonowy Kraków Podgórze, kapitał zakładowy: 30000 PLN. aneta@artandcat.com  zwany w dalszej części Regulaminu Usługodawcą.
 2. Usługobiorca to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; działająca przez osobę umocowaną osoba prawna albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do:
 1. podawania wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania ;
 2. korzystania z usługi udostępnionej przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy oraz innych Usługobiorców;
 3. korzystania z usługi w sposób zgodny z przepisami prawa i  postanowieniami Regulaminu ;
 4. powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania cudzych danych, bez zgody osób uprawnionych.

§2. Zasady i warunki korzystania 

 1. Korzystanie z Usługi Newsletter jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych. 
 3. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
 1. udostępnienie swojego imienia, adresu e-mail oraz telefonu oraz informacji w zakresie swojego biznesu w odpowiednim polu na formularzu widniejącym na stronie internetowej https://www.artandcat.com/   i zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu akceptacji  postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Usługobiorca może korzystać z usługi Newsletter , kiedy kliknie przycisk „Zapisuję się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 1. Świadczenie przez Usługodawcę usługi Newsletter jest bezpłatne. 

§3. Czas trwania usługi

 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę na adres mailowy Usługodawcy żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 3. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi z Usługobiorcą za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści , jeśli Usługobiorca korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczaje i zasady współżycia społecznego.
 5. Oświadczenia z ust.3 i 4 są składane na adres mailowy Usługodawcy. 
 6. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

§4. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w celu świadczenia usługi Newslettera. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.
 4. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

 §5. Reklamacje

 1. Usługobiorca może składać reklamacje dotyczące usługi Newsletter na adres mailowy Usługodawcy : aneta@artandcat.com  W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania na podany przez Usługobiorcę adres e-mail. 

§6. Postanowienia końcowe 

 1. Umowa jest zawierana w języku polskim, a prawem właściwym jest prawo RP. 
 2. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 3. Wiadomości, wysyłane przez Usługodawcę w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. utworów nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie RP. 

23.06.2022 r. 

Powrót do sklepu